Algemene voorwaarden Praktijk Binnenin

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
• Opdrachtnemer: Praktijk Binnenin, in de persoon van Adinda Gooijer of iedere andere rechtsgeldige vertegenwoordiger en gevestigd in Zoetermeer.
• Opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of elke rechtspersoon waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan om tegen betaling nader omschreven werkzaamheden uit te voeren.
• Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
• Opdracht: de opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, mondeling of schriftelijk (daaronder begrepen per e-mail of via de website van Opdrachtnemer) verstrekt, maar in elk geval schriftelijk bevestigd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever, die ertoe strekt en tot gevolg heeft dat een overeenkomst tot stand komt tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan Opdrachtnemer zich verplicht om bepaalde in de schriftelijke bevestiging omschreven werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren en op grond waarvan Opdrachtgever de in de schriftelijke bevestiging vermelde vergoeding aan Opdrachtnemer verschuldigd is.
• Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende het verlenen van diensten door Opdrachtnemer;
• Diensten: alle door Opdrachtnemer geleverde diensten en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Artikel 2 Algemeen
1. Indien deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op een Overeenkomst tussen Partijen, dan zullen deze ook op toekomstige Overeenkomsten tussen Partijen van toepassing zijn.
2. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven alle overige bepalingen onverkort van toepassing.
3. Indien zich een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld in de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Indien Opdrachtnemer niet steeds uitdrukkelijk strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou opgeven of verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Kennismaken / informatie-uitwisseling
1. Indien Partijen niet eerder een Overeenkomst hebben gesloten dan zal in beginsel voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst een kennismakingsgesprek plaatsvinden.
2. Na deze eerste afspraak zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever wijzen op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en de gehanteerde prijzen en tarieven. Deze zijn tevens in te zien en te downloaden op www.praktijkbinnenin.nl
3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer voorzien van de voor de dienstverlening relevante informatie.

Artikel 4 Offertes en aanbiedingen
1. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan of zou hebben kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
2. Alle bedragen die in offertes, prijsopgaven of andere aanbiedingen worden genoemd, zijn exclusief BTW, volgens het dan geldende wettelijke tarief, exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 5 Uitvoering van opdrachten
1. Opdrachtnemer zal elke Opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgaande van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek, uitvoeren.
2. Opdrachtnemer kan bepaalde werkzaamheden door derden laten uitvoeren. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Opdrachtnemer is gerechtigd, voor zover dat de essentie van de overeenkomst niet aantast, om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het behoorlijk en op tijd uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien dat niet gebeurt, heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten, zonder daardoor in verzuim te raken en zonder dat enige verplichting tot compensatie jegens de Opdrachtgever ontstaat. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever bedoelde gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
5. Opdrachtgever is niet bevoegd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen aan derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien:
i. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
ii. er na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden aan Opdrachtnemer ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
iii. aan Opdrachtgever bij het tot stand komen van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
door vertraging aan de zijde van Opdrachtgever in redelijkheid niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden op gronden zoals bedoeld in dit artikel, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen op gronden zoals bedoeld in dit artikel opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, op gronden zoals bedoeld in dit artikel, is hij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten, daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst meteen en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van zijn tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is gehouden.
7. In geval van liquidatie, van (aanvraag tot) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst meteen en met directe ingang op te zeggen dan wel de opdracht of de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
8. Indien Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte goederen, vermeerderd met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan, en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
9. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
10. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen werkstakingen in het bedrijf van derden.
Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis had moeten nakomen.
11. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer dan twee maanden voortduurt, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
12. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer is aangegeven. Opdrachtnemer is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien Opdrachtgever met Opdrachtnemer is overeengekomen om een RealDrives test of enige andere test die is uitgezet, af te nemen, is Opdrachtgever alle kosten die daarmee gemoeid zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, ongeacht of de uitgezette test wordt ingevuld of niet.
3. Indien door of namens Opdrachtgever een afspraak korter dan 24 uur van tevoren bij Opdrachtnemer wordt geannuleerd, is Opdrachtgever de volledige opdrachtsom voor die afspraak verschuldigd, zonder enig recht op verrekening.
4. Opdrachtgever is de kosten van een training of workshop altijd bij vooruitbetaling, tenminste twee weken voor aanvang ervan, verschuldigd. Opdrachtgever is gerechtigd tot kosteloze annulering van een training of workshop tot vier weken voor aanvang ervan, behoudens de kosten voor catering en/of reservering van ruimtes, die steeds volledig vergoed dienen te worden. Bij annulering tussen de twee en vier weken voor aanvang van de training of workshop is Opdrachtgever 50% van de opdrachtsom verschuldigd, bij annulering twee weken of korter van tevoren is Opdrachtgever altijd de volledige opdrachtsom verschuldigd.
5. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rentevergoeding verschuldigd van 1% van het openstaande bedrag per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen rente en incassokosten worden voldaan.
7. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 Boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om andere redenen op te schorten.
8. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Opdrachtgever worden verhaald.
Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud, geheimhouding en privacy
1. Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen gegevens en informatie, waaronder bedrijfsinformatie en persoons- en/of cliëntengegevens en –bestanden, die zij ter zake van de Opdracht ontvangen, als strikt vertrouwelijk behandelen en alle redelijke maatregelen treffen voor een veilige bewaring en een integer gebruik ervan, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
3. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alles wat besproken is tijdens of in het kader van de dienstverlening. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen gegevens en informatie van elkaar niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ander aan derden bekend maken of overdragen.
5. De in dit artikel beschreven verplichtingen gelden gedurende de looptijd van de Opdracht en voor onbepaalde tijd na beëindiging daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in elk geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer kunnen worden toegerekend
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 9 Vrijwaring
1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 11 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website van Opdrachtnemer; www.praktijkbinnenin.nl
2. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

Praktijk Binnenin
Zoetermeer
7-12-2020